JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U GRADSKOJ BIBLIOTECI ZENICA

Na osnovu člana  5. Pravilnika o radu Pravilnika o radu (br:28/18 i 324/19), člana 3, 7 i 8. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos (broj: 326/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 104/20, direktor Gradske biblioteke Zenica, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

           ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U GRADSKOJ BIBLIOTECI ZENICA

 

Objavljuje se javni oglas radi  prijema radnika u radni odnos na radno mjesto:

 1. “Spremačica”– na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca… jedan (1) izvršilac.

Opći uslovi za obavljanje poslova su:

 1. a) da je državljanin BiH,
 2. b) da je kandidat stariji od 18 godina,
 3. c) da je zdravstveno sposoban,
 4. d) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi za obavljanje poslova:

 1. a) NSS – osnovna škola
 2. b) sa ili bez radnog iskustva.

Kratak opis poslova: održavanje higijene u objektima Biblioteke  (detaljan opis poslova radnog mjesta propisan u članu 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Biblioteke).

Koeficijent za obračun plaće radnog mjesta je 1,00.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom (obavezno navesti adresu, broj telefona i e-mail adresu), kao dokaz o ispunjavanju uslova, kandidati treba da dostave  (u originalu ili ovjerenoj kopiji) sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju,
 • ugovor o radu ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu.

Napomena: Kandidat koji bude izabran dužan je, u roku od 15 dana, dostaviti i sljedeća uvjerenja u originalu (ne starija od tri mjeseca):

 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku, za predmetno radno mjesto će biti odabran sljedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032 460 404.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave.

Javni oglas će biti objavljen u: dnevnom listu “Oslobođenje”,  na web stranici Biblioteke, web stranici Grada Zenice  i web stranici JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“, Zenica.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti,  na adresu: Gradska biblioteka Zenica, Školska 6, 72000 Zenica, sa naznakom:  “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI.

Sve blagovremeno zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana Komisija.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će obavljen intervju u skladu sa odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos  u Biblioteci.

O mjestu i terminima održavanja  intervjua kandidati će biti obaviješteni pet dana unaprijed, pisanim putem (na adrese dostavljene u prijavi).

Kandidati koji ne pristupe provjeri znanja gube pravo učešća u daljnjoj proceduri za izbor.

Nakon provedene procedure Javnog oglašavanja, direktor će, na prijedlog Komisije, donijeti odluku o prijemu lica sa kojim će se zaključiti ugovor o radu.

Svi prijavljeni kandidati  bit će u pisanoj formi obavješteni o ishodu oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.

DIREKTOR

Haris Abdagić